دسامبر 8, 2023

استقبال هیلاری کلینتون از بازداشت آسانژ