دسامبر 6, 2022

ایران عامل مرگ صدها نظامی آمریکایی است