دسامبر 7, 2023

ایران عامل مرگ صدها نظامی آمریکایی است