دسامبر 3, 2022

عبدالله ناصری: گاندو نشان داد که صداوسیما اپوزیسیون دولت است