سپتامبر 24, 2023

عبدالله ناصری: گاندو نشان داد که صداوسیما اپوزیسیون دولت است