دسامبر 3, 2022

پنتاگون: دستوری درباره آماده شدن برای جنگ در ونزوئلا دریافت نکردیم