دسامبر 6, 2022

استقبال هیلاری کلینتون از بازداشت آسانژ