دسامبر 8, 2023

ایران عامل مرگ صدها نظامی آمریکایی است