دسامبر 6, 2022

خروج نیروهای برخوردار از حمایت ایران