می 18, 2024

فرمانده کل سپاه نیروهای آمریکایی در غرب آسیا را تهدید کرد