دسامبر 7, 2023

فرمانده کل سپاه نیروهای آمریکایی در غرب آسیا را تهدید کرد