دسامبر 6, 2022

فرمانده کل سپاه نیروهای آمریکایی در غرب آسیا را تهدید کرد